اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

5 بازدید ۲۳ام آبان ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند


۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند


۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند
۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند
۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند
۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

اين مطلب بصورت اتوماتيک ارسال شده است. اميدواريم مفيد باشد :

رئيس کميته مبارزه با حوادث افغانستان اعلام کرد: مين‌هاي جاسازي شده در هر ماه به طور متوسط ۱۴۲ نفر قرباني مي‌گيرد.

منبع + ادامه مطلب
:


۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

.

===

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند
۱۴۲,نفر,در,افغانستان,ماهانه,قرباني,مين‌هاي,جاسازي,شده,مي‌شوند
۱۴۲ ,نفر ,در ,افغانستان ,ماهانه ,قرباني ,مين‌هاي ,جاسازي ,شده ,مي‌شوند
۱۴۲, نفر, در, افغانستان, ماهانه, قرباني, مين‌هاي, جاسازي, شده, مي‌شوند
۱۴۲ , نفر , در , افغانستان , ماهانه , قرباني , مين‌هاي , جاسازي , شده , مي‌شوند
۱۴۲ + نفر + در + افغانستان + ماهانه + قرباني + مين‌هاي + جاسازي + شده + مي‌شوند
۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند + ۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند | ۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند ,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند, ۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند,

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

۱۴۲ نفر در افغانستان ماهانه قرباني مين‌هاي جاسازي شده مي‌شوند

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب