اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

7 بازدید ۱۰ام آبان ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )


بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )


بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )
بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )
بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )
بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

اين مطلب بصورت اتوماتيک ارسال شده است. اميدواريم مفيد باشد :

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )دسته: کشاورزي
بازديد: ۹ بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: ۲۶۰ کيلوبايت
تعداد صفحات فايل: ۱۰۶

به‌منظور بررسي اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپيريلوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا چيتي آزمايشي در سال ۱۳۹۰ به‌صورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با دو عامل کود اوره و آزوسپيريلوم در چهار تکرار اجرا شد

قيمت فايل فقط ۱۶,۹۰۰ تومان

خريد

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

 

به‌منظور بررسي اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپيريلوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا چيتي آزمايشي در سال ۱۳۹۰ به‌صورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با دو عامل کود اوره و آزوسپيريلوم در چهار تکرار اجرا شد. کود اوره شامل چهار سطح ۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۵۰ کيلوگرم در هکتار و آزوسپيريلوم شامل دو سطح ۰ (شاهد) و ۵۰۰ گرم در هکتار بود. پس از تهيه بستر کاشت، کودهاي فسفره و پتاسه تماماً و نصف کود اوره به‌عنوان استارتر به زمين داده شد و آزوسپيريلوم آماده و پس از قرار دادن بذور در محلول آب قند، بذور با  ميكروارگانيسم آغشته شده و به‌صورت رديفي در كرت‌ها با دست کاشته شدند در طي مراحل كاشت تا برداشت، اندازه‌گيري‌هاي لازم انجام شد. بررسي نتايج حاصله نشان دادكه اثر کود بيولوژيکي آزوسپيريلوم برکليه صفات به‌جز تعداد ساقه در مترمربع، وزن هزاردانه، وزن تر اندام هوايي و عملکرد بيولوژيک، در سطح احتمال ۱ درصد معني­دار و اثر کود اوره برکليه صفات به­جز ميانگين تعداد ساقه در مترمربع و وزن هزاردانه در سطح احتمال ۱ درصد معني­دار بود. اثر متقابل کود بيولوژيکي آزوسپيريلوم و کود اوره نيز در کليه صفات مورد مطالعه به­جز ميانگين تعداد ساقه در مترمربع و وزن هزاردانه در سطح احتمال ۱ درصد معني­دار بود. ضمناً اثر متقابل اين دو کود بر وزن تر اندام هوايي در سطح ۵ درصد معني‌دار بود. حداكثر عملكرد دانه به ميزان ۲۵/۲۳۳۷ کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار ۳N2A (500 گرم درهکتار کود آزوسپيريلوم و ۹۰ کيلوگرم در هکتار کود اوره) و حداقل آن به ميزان ۲۵/۱۲۵۵ کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار ۳N1A (عدم مصرف کود آزوسپيريلوم و ۹۰ کيلوگرم در هکتار کود اوره) بود.  

 کلمات کليدي: لوبيا چيتي، اوره و آزوسپيريلوم

فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

چكيده

فصل اول

مقدمه

فرضيات

اهداف

۱-۲- کليات

۱-۲-۱- اهميت حبوبات

۱-۲-۲- گياه‌شناسي لوبيا

۱-۲-۳- اهميت غذايي لوبيا

۱-۲-۴- سطح زير کشت لوبيا در جهان

۱-۲- ۵- سطح زير کشت لوبيا در ايران

۱-۲-۶- سطح زير کشت لوبيا در استان

۱-۳- لوبيا چيتي

۱-۳-۱- اثر عوامل مختلف بر روي عملکرد لوبيا چيتي

۱-۳-۲- اثر آب و تنش خشکي بر عملکرد دانه

۱-۳-۳- اثر تنش درجه حرارت بر عملکرد دانه

۱-۳-۴- اثر نور بر عملکرد دانه                                                                       

۱-۳-۵- اثر داوم سطح برگ جامعه گياهي بر عملکرد دانه

۱-۳-۶- اثر تاريخ کاشت بر عملکرد دانه

۱-۳-۷- اثر عناصر غذايي بر عملکرد دانه

۱-۳-۸- ارقام و لاين‌هاي لوبيا چيتي

فصل دوم

۲- مروري بر تحقيقات گذشته                                                                          

۲-۱- تغذيه گياهي                                                                                         

۲-۲- عوامل مؤثر در مقدار عناصر در گياهان                                                        

۲-۳- تقسيم بندي عناصر گياهي از نظر فراواني آنها در گياهان                                                             

۲-۴- حاصلخيزي خاک

۲-۵- تثبيت شيميائي و بيولوژيکي ازت

۲-۶- باكتري‌هاي تثبيت كننده ازت

۲-۷- آزوسپيريلوم                                                                          

۲-۸- پيشرفت تحقيقات در ساخت ماده تلقيحي

۲-۹- کشف آزوسپيريلوم

۲-۱۰- فعاليت آزوسپيريلوم در خاک

۲-۱۱- نحوه رشد و عمل آزوسپيريلوم

۲-۱۲- نگهداري و کشت آزوسپيريلوم

۲-۱۳- مراحل شناسايي و اشغال ريشه توسط آزوسپيريلوم

۲-۱۴- مكانيزم هاي جذب آزوسپيريلوم به طرف ريشه

۲-۱۵- ماده تلقيحي ناقل‌دار                                                                            

فصل سوم

۳- مواد و روش‌ها

۳-۱- شرايط اقليمي و مشخصات جغرافيائي محل اجراي آزمايش                              

۳-۲- شرايط جوي محل اجراي آزمايش

۳-۳- مشخصات خاك محل اجراي آزمايش

۳-۴- محاسبات آماري طرح

۳-۵- روش اجراي آزمايش

فصل چهارم

– نتايج و بحث                                                                                               

۴-۱- نتايج کلي                                                                                         

۴-۲- ميانگين ارتفاع ساقه                                                                             

۴-۳- ميانگين تعداد ساقه در مترمربع

۴-۴-  ميانگين تعداد غلاف در بوته

۴-۵- ميانگين تعداد دانه در غلاف

۴-۶- وزن هزار دانه

۴-۷- وزن تر اندام هوايي گياه

۴-۸- عملکرد دانه

۴-۹- عملکرد بيولوژيک

۴-۱۰- شاخص برداشت

۴-۱۱- نتيجه‌گيري

پيشنهادات

 فهرست منابع

 

۱

 

۲

۳

۳

۴

۴

۶

۷

۸

۸

۹

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

 

۱۶

۱۷

۱۷

۱۸

۱۹

۱۹

۲۱

۲۲

۲۳

۲۶

۲۸

۳۴

۳۵

۳۵

۳۶

۳۷

 

۳۷

۴۳

۴۳

۴۳

۴۳

۴۴

۴۴

۴۷

۴۷

۵۲

۵۵

۵۷

۶۰

۶۳

۶۶

۶۹

۷۲

۷۵

۷۸

۸۰

۸۱

فهرست جداول

 

جدول ۳-۱- نتايج تجزيه خاك

جدول ۴-۱- تجزيه واريانس اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپيريلوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبيا

جدول ۴-۲- مقايسه ميانگين اثرات اصلي آزمايش اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپيريلوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبيا

جدول ۴-۳- مقايسه ميانگين اثرات متقابل آزمايش اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپيريلوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبيا

 

۴۴

 

۴۹

 

۵۰

 

۵۱

 

فهرست نمودارها

عنوان 

 

نمودار ۴-۱- روند تغييرات ميانگين ارتفاع ساقه در سطوح مختلف کود آزوسپيريلوم

نمودار ۴-۲- روند تغييرات ميانگين ارتفاع ساقه در سطوح مختلف کود اوره

نمودار ۴-۳- اثر متقابل کاربرد آزوسپيريلوم و کود اوره بر ارتفاع ساقه

نمودار ۴-۴- تغييرات ميانگين تعداد ساقه در متر مربع در سطوح مختلف کود آزوسپيريلوم

نمودار ۴-۵- روند تغييرات ميانگين تعداد ساقه در متر مربع در سطوح مختلف کود اوره

نمودار ۴-۶- اثر متقابل کاربرد آزوسپيريلوم و کود اوره بر ميانگين تعداد ساقه در متر مربع

نمودار ۴-۷- روند تغييرات ميانگين تعداد غلاف در بوته در سطوح مختلف آزوسپيريلوم

نمودار۴-۸- روند تغييرات ميانگين تعداد غلاف در بوته در سطوح مختلف کود اوره

نمودار ۴-۹- اثر متقابل کود آزوسپيريلوم و اوره بر ميانگين تعداد غلاف در بوته

نمودار ۴-۱۰- نمودار ميانگين تعداد دانه در غلاف در سطوح مختلف کود آزوسپيريلوم

نمودار ۴-۱۱- روند تغييرات ميانگين تعداد دانه در غلاف در سطوح مختلف کود اوره

نمودار ۴-۱۲- اثر متقابل کاربرد آزوسپيريلوم و کود اوره بر تعداد دانه در غلاف

نمودار ۴-۱۳- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپيريلوم بر وزن هزار دانه

نمودار ۴-۱۴- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر وزن هزار دانه

نمودار ۴-۱۵- اثر متقابل کاربرد آزوسپيريلوم و کود اوره بر وزن هزار دانه

عنوان

نمودار ۴-۱۶- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپيريلوم بر وزن تر اندام هوايي

نمودار ۴-۱۷- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر وزن تر اندام هوايي

نمودار ۴-۱۸- اثر متقابل کاربرد آزوسپيريلوم و کود اوره بر وزن تر اندام هوايي

نمودار ۴-۱۹- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپيريلوم بر عملکرد دانه

نمودار ۴-۲۰- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد دانه

نمودار ۴-۲۱- اثر متقابل کاربرد آزوسپيريلوم و کود اوره بر عملکرد دانه

نمودار ۴-۲۲- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپيريلوم بر عملکرد بيولوژيک

نمودار ۴-۲۳- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد بيولوژيک

نمودار ۴-۲۴- اثر متقابل کاربرد آزوسپيريلوم و کود اوره بر عملکرد بيولوژيک

نمودار ۴-۲۵- اثر کاربرد سطوح مختلف آزوسپيريلوم بر شاخص برداشت

نمودار ۴-۲۶- اثر کاربرد سطوح مختلف کود اوره بر شاخص برداشت

نمودار ۴-۲۷- اثر متقابل کاربرد آزوسپيريلوم و کود اوره بر شاخص برداشت

صفحه

 

۵۳

۵۴

۵۴

۵۶

۵۷

۵۷

۵۹

۵۹

۶۰

۶۲

۶۲

۶۳

۶۵

۶۵

۶۶

۶۸

۶۸

۶۹

۷۱

۷۱

۷۲

۷۴

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۷

 

 

قيمت فايل فقط ۱۶,۹۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ) , بهينه‌سازي , مصرف ازت , زراعت پايدار لوبيا , باكتري تثبيت كننده ازت , آزوسپيريلوم , لوبيا چيتي , اوره

دانلود پروژه و مقاله

منبع + ادامه مطلب
:


بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

.

===

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )
بهينه‌سازي,مصرف,ازت,در,زراعت,پايدار,لوبيا,با,استفاده,از,باكتري,تثبيت,كننده,ازت,(,آزوسپيريلوم,)
بهينه‌سازي ,مصرف ,ازت ,در ,زراعت ,پايدار ,لوبيا ,با ,استفاده ,از ,باكتري ,تثبيت ,كننده ,ازت ,( ,آزوسپيريلوم ,)
بهينه‌سازي, مصرف, ازت, در, زراعت, پايدار, لوبيا, با, استفاده, از, باكتري, تثبيت, كننده, ازت, (, آزوسپيريلوم, )
بهينه‌سازي , مصرف , ازت , در , زراعت , پايدار , لوبيا , با , استفاده , از , باكتري , تثبيت , كننده , ازت , ( , آزوسپيريلوم , )
بهينه‌سازي + مصرف + ازت + در + زراعت + پايدار + لوبيا + با + استفاده + از + باكتري + تثبيت + كننده + ازت + ( + آزوسپيريلوم + )
بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ) + بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ) | بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ) ,بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ), بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم ),

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

بهينه‌سازي مصرف ازت در زراعت پايدار لوبيا با استفاده از باكتري تثبيت كننده ازت ( آزوسپيريلوم )

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب