اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

9 بازدید ۱۸ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان

پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان

پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان

پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانانپيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان
پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان
پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان
پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان
پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان
پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان
پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان
پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان

اين مطلب بصورت اتوماتيک با نرم افزار All RSS to wp v1.3 فرستاده شده است اميدوارم مطلب مفيدي باشد :

پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان

پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان دسته: روان شناسي
بازديد: ۱۰ بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: ۳۴۶ کيلوبايت
تعداد صفحات فايل: ۱۱۸

هدف پژوهش حاضر، پيش بيني افسردگي براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان بود ۶۰۰ نفر ) ۱۵۰ پسر پايه دوم، ۱۵۰ پسر پايه سوم، ۱۵۰ دختر پايه دوم و ۱۵۰ دختر پايه سوم(از دانش آموزان دوره راهنمايي شهر محمودآباد که در سال تحصيلي ۹۰۸۹ تحصيل مي کردند،به روش خوشه اي تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند

قيمت فايل فقط ۱۶,۹۰۰ تومان

خريد

پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان

 

هدف پژوهش حاضر، پيش بيني افسردگي براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان بود. ۶۰۰ نفر ) ۱۵۰ پسر پايه دوم، ۱۵۰ پسر پايه سوم، ۱۵۰ دختر پايه دوم و ۱۵۰ دختر پايه سوم(از دانش آموزان دوره راهنمايي شهر محمودآباد که در سال تحصيلي ۹۰-۸۹ تحصيل مي کردند،به روش خوشه اي تصادفي به عنوان نمونه  انتخاب شدند.گردآوري داده ها،به کمک پرسشنامه هاي نگرش ناکار آمد ،فراشناخت کودکان  و خودسنجي افسردگي انجام شد.داده هاي آماري با بهره گيري از تحليل عوامل و ضريب آلفاي کرونباخ براي بررسي ساختار و اعتبار پرسشنامه ،ضريب همبستگي پيرسون، و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفت در موردسنجش اعتبار و روايي  پرسشنامه فراشناخت نتايج نشان داد پرسشنامه فرا شناخت از روايي برخوردار و  ثبات دروني پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ ۶۹/۰ محاسبه شد که نشان دهنده اين است که ميزان پايايي پرسشنامه در حد متوسط است.

در مورد اعتبار و روايي  پرسشنامه افکار ناکارآمد  نتايج نشان داد پرسشنامه افکار ناکارآمد  از روايي برخوردار و  ثبات دروني پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ ۷۴/۰ محاسبه شد که نشان دهنده اين است که ميزان پايايي پرسشنامه در حد بالايي است . نتايج تحليل رگرسيون نشان داد عوامل فراشناختي ،پيش بيني کننده افسردگي مي باشند .در زمينه پيش بيني افسردگي توسط فراشناخت و افکار ناکارآمد نتايج نشان داد افکار ناکارامد و فراشناخت توانايي پيش بيني افسردگي در فرد را دارند .

کليد واژه ها:افکارناکارآمد، فراشناخت،افسردگي

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

۱-۱- کليات ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲- بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳-اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۳-۱- هدف کلي……………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۳-۲- اهداف جزئي……………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴- ضرورت و اهميت تحقيق…………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵- سؤالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶- فرضيه هاي  تحقيق……………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۷- تعاريف  متغيرها………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۷-۱-  تعاريف نظري متغيرها…………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۷-۲- تعاريف عملياتي متغيرها………………………………………………………………………………….. ۱۱

فصل دوم: پيشينه پژوهش

۲-۱-  مباني نظري تحقيق……………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۲- افسردگي……………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۲-۱- افسردگي چيست……………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۲-۲- اصطلاح افسردگي…………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۲-۳- ملاكهاي تشخيصي حملةافسردگي اساسي DSMIV…………………………. 15

۲-۱-۲-۴- نشانه هاي افسردگي ……………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲-۵- طبقه بندي …………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۲-۶- شيوع ………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۲-۷- نظريه هاي افسردگي……………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۲-۷-۱- عوامل بيولوژيك ………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۲-۷-۲- نظريه هاي روانكاوي …………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۲-۷-۳- رويكرد شناختي بك …………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱-۲-۷-۴- نظرية درمان عقلاني ـ عاطفي (اليس)……………………………………….. ۲۸

۲-۱-۲-۷-۵ـ نظريه هاي يادگيري ……………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱-۲-۷-۶ـ رويكرد پردازش اطلاعات …………………………………………………………….. ۲۹

۲-۱-۲-۷-۷ـ نظرية اسناد…………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱-۲-۷-۸-تفاوت افسردگي کودکان و بزرگسالان………………………………………….. ۳۰

۲-۱-۳- فراشناخت………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱-۳-۱- تعريف فراشناخت…………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱-۳-۲- مدل فراشناختي اختلالات روانشناختي:………………………………………………. ۳۴

۲-۱-۳-۳- متغيرهاي فراشناخت از ديدگاه ولز………………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۳-۴- نظريه بروئر………………………………………………………………………………………………. ۴۲

 ۲-۱-۴- افکار ناکارآمد……………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۲- پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران و جهان………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۱- پيشينه پژوهش ها در داخل کشور………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۲- پيشينه پژوهش ها در خارج کشور……………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۳- جمع بندي …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۲- نوع تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۳-  قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۴- جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۳-۵- نمونه و روش نمونه گيري………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۶- ابزار جمع‌آوري داده‌ها و روايي و پايايي آنها……………………………………………………………… ۶۶

۳-۶-۱- مقياس نگرش هاي ناکارآمد……………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۶-۲- مقياس فراشناخت کودکان……………………………………………………………………………….. ۶۶

۳-۶-۳- مقياس خودسنجي افسردگي……………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۷- روش جمع­آوري داده­ها………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۸- روش‌هاي تجزيه و تحليل داده­ها ………………………………………………………………………………. ۶۸

فصل چهارم: نتايج

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۴-۲- داده‌هاي جمعيت شناختي…………………………………………………………………………………………. ۷۱

۴-۳- تحليل روانسنجي پرسشنامه فراشناخت نوجوانان…………………………………………………….. ۷۶

۴-۳-۱- بررسي روايي پرسشنامه فرا شناخت ……………………………………………………………… ۷۶

۴-۳-۲- بررسي اعتبار پرسشنامه فرا شناخت …………………………………………………………….. ۸۰

۴-۴- بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه افکارناکارآمد در نوجوانان…………………………………….. ۸۲

۴-۵- پيش بيني افسردگي براساس عوامل فراشناخت………………………………………………………. ۸۶

۴-۶- پيش بيني افسردگي براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت………………………………………. ۸۸

فصل پنجم: بحث و نتيجه­گيري

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

۵-۲- يافته ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۵-۳- محدوديت­هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۵-۴-پيشنهاد ها …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

فهرست منابع

منابع فارسي ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

منابع انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

پيوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

 

فهرست جداول

 

جدول ۴-۱- جنس آزمودني ها…………………………………………………………………………………………………. ۷۱

جدول ۴-۲- شغل پدر  آزمودني ها………………………………………………………………………………………….. ۷۲

جدول ۴-۳- شغل مادر آزمودني ها…………………………………………………………………………………………… ۷۳

جدول۴ -۴- تحصيلات پدر  آزمودني ها………………………………………………………………………………….. ۷۴

جدول ۴-۵- تحصيلات مادر آزمودني ها…………………………………………………………………………………… ۷۵

جدول ۴-۶- جدول واريانس تشريح شده…………………………………………………………………………………. ۷۷

جدول۴-۷- ماتريس ساختار عاملي چرخش يافته…………………………………………………………………… ۷۹

جدول  ۴-۸- پايايي پرسشنامه فراشناخت……………………………………………………………………………….. ۸۰

جدول  ۴-۹- پايايي پرسشنامه فراشناخت به ازاي حذف هر يک از سوالات……………………….. ۸۱

جدول  ۴-۱۰- پايايي هر يک از عامل هاي  فراشناخت…………………………………………………………. ۸۱

جدول ۴-۱۱- جدول واريانس تشريح شده………………………………………………………………………………. ۸۲

جدول۴-۱۲- ماتريس ساختار عاملي چرخش يافته………………………………………………………………… ۸۴

جدول ۴-۱۳- پايايي پرسشنامه فکار ناکار آمد…………………………………………………………………………. ۸۵

جدول ۴-۱۴- پايايي پرسشنامه افکار ناکار آمد  به ازاي حذف هر يک از سوالات………………. ۸۵

جدول شماره ۴-۱۵ بررسي رابطه  افسردگي با باورهاي فراشناختي و افکارناکارآمد……………. ۸۶

جدول شماره ۴-۱۶- پيش بيني  افسردگي بر اساس عوامل فراشناخت………………………………. ۸۷

جدول شماره ۴-۱۷- پيش بيني  افسردگي بر اساس افکارناکارآمد و فراشناخت………………… ۸۸

 

فهرست نمودارها

 

نمودار(۴-۱) جنسيت آزمودني ها……………………………………………………………………………………………… ۷۱

نمودار(۴-۲) شغل پدر آزمودني ها…………………………………………………………………………………………….. ۷۲

نمودار(۴-۳) شغل مادر آزمودني ها…………………………………………………………………………………………… ۷۳

نمودار (۴-۴) تحصيلات پدر  آزمودني ها…………………………………………………………………………………. ۷۴

نمودار (۴-۵) تحصيلات مادر آزمودني ها………………………………………………………………………………….. ۷۵

قيمت فايل فقط ۱۶,۹۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان , پيش بيني , افسردگي , افکار ناکارآمد , فراشناخت , نواجوانان , مقاله , پژوهش , تحقيق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقيق , دانلود پروژه

تازه ترينها

منبع + ادامه مطلب
:

پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان

.

===

پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان
پيش,بيني,افسردگي,بر,اساس,افکار,ناکارآمد,و,فراشناخت,در,نواجوانان
پيش ,بيني ,افسردگي ,بر ,اساس ,افکار ,ناکارآمد ,و ,فراشناخت ,در ,نواجوانان
پيش, بيني, افسردگي, بر, اساس, افکار, ناکارآمد, و, فراشناخت, در, نواجوانان
پيش , بيني , افسردگي , بر , اساس , افکار , ناکارآمد , و , فراشناخت , در , نواجوانان
پيش + بيني + افسردگي + بر + اساس + افکار + ناکارآمد + و + فراشناخت + در + نواجوانان
پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانانپيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان + پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان | پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان ,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان, پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان,

پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان

پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان

پيش بيني افسردگي بر اساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نواجوانان

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب