اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

11 بازدید ۱۸ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱

کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱

کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱

کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱
کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱
کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱
کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱
کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱
کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱
کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱
کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱

اين مطلب بصورت اتوماتيک با نرم افزار All RSS to wp v1.3 فرستاده شده است اميدوارم مطلب مفيدي باشد :

کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي

کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي دسته: زمين شناسي و نفت
بازديد: ۱ بار
فرمت فايل: pdf
حجم فايل: ۱۲۷۷۲ کيلوبايت
تعداد صفحات فايل: ۵۸۸

اين کتاب درمورد زيست شناسي محيطي رشته مهندسي زمين شناسي است كه با فرمت پي دي اف در ۵۸۸ صفحه آماده شده استکتاب هاي آمادگي آزمون کارشناسي ارشد سراسري رشته مهندسي زمين شناسي ويژه کنکور سال ۹۵ به همراه تست ها و پاسخ تشريحي

قيمت فايل فقط ۸,۲۰۰ تومان

خريد

کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي

 

کتاب آمادگي آزمون کارشناسي ارشد سراسري رشته مهندسي زمين شناسي ويژه کنکور سال ۹۵ – به همراه تست ها و پاسخ تشريحي 

فصل اول:مفهوم زمين شناسي زيست محيطي 

مقدمه 

زمين شناسي زيست محيطي به عبارتي رابط? بين انسان و زمين، چگونگي تأثير فرايندهاي زميني بر روي انسـان و نيـز

آثار فعاليتهاي انسان را بر روي زمين بررسي مي کند. فرايندهاي زمين شناسي، به طور روزمره هر نوع زيستي را تحت

تأثير قرار مي دهد. بعضي از اين فرايندها نظير زمين لرزه، لغزش زمين و وقوع سيل آشـکار و بـارز اسـت، در حـالي کـه

بعضي ديگر آنچنان محسوس نيستند. فرايندهاي نامحسوس را مي توان در نقش شکلگيري و تشکيل کـوههـا، تغييـرات

آب و هوا و شرايط اقليمي يا در نقش فعاليتهاي آتشفشاني در تغييرات شيميايي اتمسفر در نظر گرفت. 

وجود انسان در روي کرة زمين به طور اساسي به منابع زمين نظير آب، خاك، هوا و فلزات و کانيها و حتي انرژي حاصله

از زمين بستگي دارد. در حين بهره برداري و استفاده از اين مواد، انسان به صورت بخشي از چرخ? زمينشناسـي درمـي-

آيد. اين امر بدان معني است که انسان موجب جابهجايي مواد، ايجاد ضايعات و تجزي? چرخ? بيوژئوشيميايي طبيعي مـي

شود. بنابراين در اثر تغييراتي که انسان در سيستم طبيعي اطراف خود ايجاد ميکند، تغييراتي نيـز در سيسـتم پيرامـون

وي به وجود ميآيد که در نهايت بر روي کيفيت زيست انسان و نيز موجودات زندة ديگر اثر ميگذارد.

مطالعه و بررسي تمام اين عوامل و چگونگي عملکرد سيستم زمين و نيز نحـوة اثرگـذاري آن بـر روي زيسـت، در حيطـ?

زمين شناسي زيست محيطي بررسي مي شود. 

از ديرباز زمين شناسي تحت دو عنوان و با اهداف مختلف تقسيم بندي شده است: 

۱- زمين شناسي فيزيکي معمولاً به درك فرايندهايي که در روي زمين و درون آن عمل مي کنند و نيز مطالعـ? مـوادي

که در اين فرايندها نقش دارند ميپردازد. عواملي که باعث بروز فعاليت آتشفشاني، زمين لرزهها و زمين لغزش ميشـوند،

از جمله اين فرايندها ميباشند، در حالي که مواد درگير در حين عملکرد اين فرايندها شامل خاكها، رسوبات، سنگهـا،

هوا و آب هستند.

۲- زمين شناسي تاريخي که به مراحل زماني وقوع حوادث زمين شناسي در گذشته ميپردازد. اين بخش در مورد زمـان

تشکيل اقيانوسها، ظهور دايناسورها، برخاستن رشته کوهها و پيدايش گياهان مطالعه ميکند. 

زمين شناسي زيست محيطي شامل طيف گستردهاي است که بسياري از اهداف زمين شناسي فيزيکي و تاريخي را در بر

ميگيرد. تأکيد اين علم بر درك فرايندهاي زميني و مواد درگير و تأثيرات آنها بر روي زيست و محيط مـيباشـد.

نمونه سوالات تستي

۱- کدام يک از فعاليت هاي انساني ميزان حمل مواد توسط رودخانه ها به درياها را افزايش داده است؟ 

 ۱) کشاورزي ۲) ساختمان سازي 

 ۳) جاده سازي ۴)معدن کاري و کشاورزي 

۲- چرا تغييرات سطح زمين روي قسمتهاي ديگر آن نيز اثر مي گذارد؟ 

 ۱) زيرا زمين يک سيستم ديناميک است. ۲) زيرا زمين يک سيستم همگن و بسته است. 

 ۳) زيرا در زمين مواد قابل تجديد شدن نيستند. ۴) هيچ کدام 

۳- چرا انسان به زمين نيازمند است؟ 

 ۱) زيرا انسان بر روي زمين تأثير مي گذارد. 

 ۲) زيرا انسان بر روي زمين زندگي مي کند. 

 ۳) زيرا تمام مواد مورد نياز انسان از زمين تأمين مي شود. 

 ۴) هيچ کدام 

۴- کدام يک از ويژگيهاي سيستم زمين نيست؟ 

 ۱) زمين يک سيستم همگن و بسته است. 

 ۲) زمين داراي محدوديت منابع است. 

 ۳) زمين به عنوان يک سيستم طبيعي مدام در حال موازنه کردن و به تعادل رساندن خود است. 

 ۴) همه موارد از ويژگيهاي آن است. 

۵- کدام يک از منابع زير در طول عمر انسان تجديدپذيرند؟ 

 ۱) نفت ۲) زغال سنگ ۳) آبهاي زيرزميني ۴) خاك 

پاسخنامه سوالات تستي

۱- گزينه ۴ صحيح است. 

۲- گزينه ۲ صحيح است. 

۳- گزينه ۳ صحيح است. 

۴- گزينه ۴ صحيح است. 

۵- گزينه ۳ صحيح است. 

نوع فايل:Pdf

سايز :۱۲.۴ MB

 تعداد صفحه:۵۸۸ 

زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي
کتاب آمادگي آزمون کارشناسي ارشد سراسري رشته مهندسي زمين شناسي ويژه کنکور سال ۹۵ – به همراه تست ها و پاسخ تشريحي 
فصل اول:مفهوم زمين شناسي زيست محيطي 
مقدمه 
زمين شناسي زيست محيطي به عبارتي رابط? بين انسان و زمين، چگونگي تأثير فرايندهاي زميني بر روي انسـان و نيـز
آثار فعاليتهاي انسان را بر روي زمين بررسي مي کند. فرايندهاي زمين شناسي، به طور روزمره هر نوع زيستي را تحت
تأثير قرار مي دهد. بعضي از اين فرايندها نظير زمين لرزه، لغزش زمين و وقوع سيل آشـکار و بـارز اسـت، در حـالي کـه
بعضي ديگر آنچنان محسوس نيستند. فرايندهاي نامحسوس را مي توان در نقش شکلگيري و تشکيل کـوههـا، تغييـرات
آب و هوا و شرايط اقليمي يا در نقش فعاليتهاي آتشفشاني در تغييرات شيميايي اتمسفر در نظر گرفت. 
وجود انسان در روي کرة زمين به طور اساسي به منابع زمين نظير آب، خاك، هوا و فلزات و کانيها و حتي انرژي حاصله
از زمين بستگي دارد. در حين بهره برداري و استفاده از اين مواد، انسان به صورت بخشي از چرخ? زمينشناسـي درمـي-
آيد. اين امر بدان معني است که انسان موجب جابهجايي مواد، ايجاد ضايعات و تجزي? چرخ? بيوژئوشيميايي طبيعي مـي
شود. بنابراين در اثر تغييراتي که انسان در سيستم طبيعي اطراف خود ايجاد ميکند، تغييراتي نيـز در سيسـتم پيرامـون
وي به وجود ميآيد که در نهايت بر روي کيفيت زيست انسان و نيز موجودات زندة ديگر اثر ميگذارد.
مطالعه و بررسي تمام اين عوامل و چگونگي عملکرد سيستم زمين و نيز نحـوة اثرگـذاري آن بـر روي زيسـت، در حيطـ?
زمين شناسي زيست محيطي بررسي مي شود. 
از ديرباز زمين شناسي تحت دو عنوان و با اهداف مختلف تقسيم بندي شده است: 
۱- زمين شناسي فيزيکي معمولاً به درك فرايندهايي که در روي زمين و درون آن عمل مي کنند و نيز مطالعـ? مـوادي
که در اين فرايندها نقش دارند ميپردازد. عواملي که باعث بروز فعاليت آتشفشاني، زمين لرزهها و زمين لغزش ميشـوند،
از جمله اين فرايندها ميباشند، در حالي که مواد درگير در حين عملکرد اين فرايندها شامل خاكها، رسوبات، سنگهـا،
هوا و آب هستند.
۲- زمين شناسي تاريخي که به مراحل زماني وقوع حوادث زمين شناسي در گذشته ميپردازد. اين بخش در مورد زمـان
تشکيل اقيانوسها، ظهور دايناسورها، برخاستن رشته کوهها و پيدايش گياهان مطالعه ميکند. 
زمين شناسي زيست محيطي شامل طيف گستردهاي است که بسياري از اهداف زمين شناسي فيزيکي و تاريخي را در بر
ميگيرد. تأکيد اين علم بر درك فرايندهاي زميني و مواد درگير و تأثيرات آنها بر روي زيست و محيط مـيباشـد.
نمونه سوالات تستي
۱- کدام يک از فعاليت هاي انساني ميزان حمل مواد توسط رودخانه ها به درياها را افزايش داده است؟ 
 ۱) کشاورزي ۲) ساختمان سازي 
 ۳) جاده سازي ۴)معدن کاري و کشاورزي 
۲- چرا تغييرات سطح زمين روي قسمتهاي ديگر آن نيز اثر مي گذارد؟ 
 ۱) زيرا زمين يک سيستم ديناميک است. ۲) زيرا زمين يک سيستم همگن و بسته است. 
 ۳) زيرا در زمين مواد قابل تجديد شدن نيستند. ۴) هيچ کدام 
۳- چرا انسان به زمين نيازمند است؟ 
 ۱) زيرا انسان بر روي زمين تأثير مي گذارد. 
 ۲) زيرا انسان بر روي زمين زندگي مي کند. 
 ۳) زيرا تمام مواد مورد نياز انسان از زمين تأمين مي شود. 
 ۴) هيچ کدام 
۴- کدام يک از ويژگيهاي سيستم زمين نيست؟ 
 ۱) زمين يک سيستم همگن و بسته است. 
 ۲) زمين داراي محدوديت منابع است. 
 ۳) زمين به عنوان يک سيستم طبيعي مدام در حال موازنه کردن و به تعادل رساندن خود است. 
 ۴) همه موارد از ويژگيهاي آن است. 
۵- کدام يک از منابع زير در طول عمر انسان تجديدپذيرند؟ 
 ۱) نفت ۲) زغال سنگ ۳) آبهاي زيرزميني ۴) خاك 
پاسخنامه سوالات تستي
۱- گزينه ۴ صحيح است. 
۲- گزينه ۲ صحيح است. 
۳- گزينه ۳ صحيح است. 
۴- گزينه ۴ صحيح است. 
۵- گزينه ۳ صحيح است. 
نوع فايل:Pdf
سايز :۱۲.۴ MB
 تعداد صفحه:۵۸۸ 

قيمت فايل فقط ۸,۲۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي , دانلود کتاب زيست شناسي محيطي رشته مهندسي زمين شناسي , کتاب زيست شناسي محيطي رشته مهندسي زمين شناسي , دانلود زيست شناسي محيطي رشته مهندسي زمين شناسي , دانلود کتاب کنکور , فروشگاه اينترنتي , کسب درآمد اينترنتي , کسب درآمد از اينترنت , همکاري در فروش فايل , سيستم فروشگاه دهي , کارافريني , کسب و کار , پروژه , پايان نامه , پژوهش , مقاله , جزوه , دانلود پروژ

تازه ترينها

منبع + ادامه مطلب
:

کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱

.

===

کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱
کتاب,زيست,شناسي,محيطي,رشته,زمين,شناسي,,۱
کتاب ,زيست ,شناسي ,محيطي ,رشته ,زمين ,شناسي , ,۱
کتاب, زيست, شناسي, محيطي, رشته, زمين, شناسي, , ۱
کتاب , زيست , شناسي , محيطي , رشته , زمين , شناسي , , ۱
کتاب + زيست + شناسي + محيطي + رشته + زمين + شناسي + + ۱
کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱ + کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱ | کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱ ,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱, کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱,

کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱

کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱

کتاب زيست شناسي محيطي رشته زمين شناسي ۱

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب