اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

10 بازدید ۱۸ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱

۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱

۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱

۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱
۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱
۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱
۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱
۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱
۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱
۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱
۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱

اين مطلب بصورت اتوماتيک با نرم افزار All RSS to wp v1.3 فرستاده شده است اميدوارم مطلب مفيدي باشد :

تعدادبرگ: ۱۶۰   قيمت: ۱۹۰۰۰ تومان     تعدادمشاهده  ۵۳۵  
 

فهرست مطالب

۱ فصل نخست: ۵

۲ مقدمه ۵

۱-۱) مقدمه ۲

۱.۱. طرح موضوع ۵

۱.۲. ضرورت يا اهميت پژوهش ۷

۱.۳. زمينه هاي پژوهش ۸

۱.۴. پرسشها و فرضيههاي پژوهش ۱۰

۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱

۱.۶. روش تحقيق ۱۲

۱.۷. تعريف اصطلاحات ۱۲

۳ فصل دوم: ۱۵

۴ ?شناخت هندسه در  معماري ۱۵

۲.۱. بررسي معنايي هندسه ۱۶

۲.۱.۱. معناي  لغوي  هندسه ۱۷

۲.۱.۲. معناي هندسه از ديدگاه قرآن ۱۹

– دلايل ارتباط ميان قدر و هندسه: ۲۰

۲.۲. بررسي جايگاه هندسه در معماري ۲۸

۲.۲.۲. هندسه درمعماري ايراني و معماري اسلامي(مسجد) ۳۳

۵ – دايره و کره: ۴۴

۶ – مثلث و هرم: ۵۱

۷ جمع بندي ۵۴

۸ فصل سوم: ۵۶

۹ هندسه در معماري مسجد ۵۶

۱۰ مقدمه ۵۷

۳.۱. هندسه مسجد: از ورودي تا محراب ( هندسه عملکردها ) ۵۷

۳.۳. هندسه نماز ۶۶

۱۱ جمع بندي: ۶۹

۱۲ فصل چهارم: ۷۰

۱۳ ?بررسيطرحهاي مختلف مسجد و هندسه مساجد اصيل اصفهان ۷۰

۴.۱.۲. الگوهاي معماري مساجد گذشته ۷۳

۱۴ ب) طرح هاي مسجد از ديدگاه محمد منصور فلامکي ۷۹

۴.۲. طراحي مسجد در معماري معاصر ۸۱

۴.۳. بررسي طرح هاي مساجد اصيل اصفهان و هندسه آنها ۸۸

۴.۳.۳. انتخاب مورد هاي پژوهش ۹۱

۴.۳.۴.۱. مسجد جامع عتيق ۹۲

۴.۳.۴.۳. مسجد حکيم ۹۹

۴.۳.۵. بررسي هندسه موارد انتخابي ۱۰۵

۴.۳.۶. نتايج بررسي هندسه مساجد انتخابي: ۱۰۹

۱۵ جمع بندي: ۱۱۲

۱۶ فصل پنجم: ۱۱۴

۱۷ ? طراحي مسجد محله “ملکشهر” اصفهان ۱۱۴

۵.۱. جمع بندي پژوهش ۱۱۵

۵.۲. علل انتخاب شهر اصفهان براي طراحي مسجد ۱۱۷

۵.۳. انتخاب سايت طراحي ۱۲۰

۵.۴. ويژگيهاي سايت ۱۲۰

۱۸ همجواريهاي سايت عبارتند از: ۱۲۲

۵.۴.۲. هندسه سايت ۱۲۵

۵.۴.۳. ويژگيهاي اقليمي ۱۲۵

۱۹ ۵.۵. فضاهاي تشکيل دهنده مسجد: ۱۲۹

۲۰ ۵.۶. ضوابط و استاندارد هاي طراحي مسجد ۱۲۹

۲۱ ۵.۷. فرايند طراحي: ۱۳۴

۵.۸. طرح نهايي ۱۴۹

۱. منابع فارسي ۱۵۶

 

۱ فصل نخست:۲ مقدمه

 ۱-۱) مقدمه

 

مسجد کانون تجلي هويت معنوي مسلمانان و فضاي انس و الفت با معبود آفريننده جهاني بر پايه حکمت و نظم و وحدت، از صدر اسلام تا کنون مهم¬ترين عنصر شهري و معماري و کانون تبلور عالي¬ترين اشکال برآمده از باورهاي عميق اعتقادي، خلاقيت، ذوق و سليقه معماران مسلمان بوده است و مساجد دوره اسلامي کشورمان، ميراث گرانبهاي اين سرزمين¬اند که آوازه آنها در سراسر گيتي پراکنده است.

 بي شک حال و هواي معنوي حاکم بر مساجد تاريخي و سنتي اين سرزمين، هر بيننده¬اي را مسحور خود کرده و به راستي که اين مساجد بازتابي از عالم معقولات به عالم محسوسات اند تا گوشه¬اي از آن عالم مقدس را با «معماري قدسي»  خود بر انسان عاجز از درک ماوراء بنمايانند. گرچه ابعاد مختلف فرهنگي، اقليمي، سياسي، اقتصادي، دانش فني و … حاکم بر جامعه در طول تاريخ بر تحولات ظاهري مساجد تأثير گذاشته¬اند، اما روح معنوي حاکم بر مساجد ـ فضاي راز و نياز انسان با خالق يکتا ـ که از منبعي مشترک سرچشمه مي¬گيرد، سبب ايجاد انسجام و پيوندي بين مساجد صدر اسلام تا پيش از دوره¬هاي متأخر شده است، گويي هر يک با زبان حال خود قصه واحدي مي¬سرايند و “عجب آنکه اين قصه را از هر زباني که مي¬شنوي نامکرر است.۳ “

   اما متأسفانه در مساجد معاصر کشورمان بيشترين تغيير و گسستگي را در مقايسه با سير منسجم تحولات ظاهري مساجد گذشته شاهديم که به دليل عدم پيوند محکم ميان صورت و معنا در اين بناها، طبعاً فاقد کيفيت¬هاي فضايي و حال و هواي مساجد گذشته مي¬باشند. بررسي علت يا علل اين انقطاع و کم مايگي مساجد اخير گرچه در محدوده اين پژوهش نمي¬گنجد، اما بي ترديد نمي¬توان آن را صرفاً حمل بر روح معماري حاکم بر زمانه و تفاوت نگرش و نياز انسان امروزي دانست. چرا که آن معبود لايزال و فطرت و نيازهاي معنوي آدمي همواره ثابت و تغيير ناپذيرند و بنابراين معماري مساجد،  بايد کالبد و روحي مشترک و پايدار در همه اعصار داشته باشد که سواي از مقتضيات معماري زمانه باشد. سيد حسين نصر با انتقاد بر پيروان تحول کالبدي معماري مسجد بر اساس شرايط زمان و بدون توجه با ماهيت معنوي پايدار اين مکان مي¬گويد: قدري تأمل و تعمق فاش خواهد ساخت که غالباً انگيزه ايجاد تحول در سبک معماري مسجد، زائيده به اصطلاح «مقتضيات زمانه» نيست، بلکه از اين واقعيت نتيجه مي¬شود که طرفداران اينگونه تحولات، خود از سنت اسلامي دور مانده¬اند و حتي نسبت به نبوغ قومي ايرانيان بيگانه شده¬اند. صدق و امانت اقتضا مي¬کند که شخص نقايص و نقاط ضعف فردي خويش را ¬با القاب و عناويني چون «ضروريات زمانه» نپوشاند و آنگاه که خود صورت و معناي مذهبي را که مادرِ اين سبک معماري است در نمي¬يابد، و حتي ريشه هاي فرهنگي عميق¬تر مردم خود را، که اين معماري طي اعصار در دامان ايشان پرورش يافته و شکوفا شده، نمي¬شناسد، بي پروا به جعل ديگري از معماري قدسي دست نزند. زوال هنر قدسي براي دين همانقدر مصيبت زاست که تضعيف تعاليم روحاني و اخلاقي يا انکار احکام تشريعي آن.

 بي ¬شک، تلاش در جهت يافتن ويژگي¬هاي کالبدي و ظاهري مساجد غني اين سرزمين، يکي از مقدمات مسير دستيابي به آن جان¬مايه مقدس، مشترک، پايدار و انکار ناپذير مساجد خواهد بود و ازآنجا که «هندسه مسجد» به عنوان يکي از مهمترين شاخصه¬هاي کالبدي آن، با نقش انتظام بخشي فضا و سازه، ايجاد تعادل و توازن، قرينگي و … در ابعاد کمي و کيفي مسجد، عنصري واسط بين صورت و معناي آن مي¬باشد، مي¬توان آن غناي از دست رفته را از اين منظر در محضر «هندسه» جستجو کرد. هندسه¬اي که مفاهيم متعالي را براي تجلي در اين عالم، در «اشکال» متبلور مي¬کند، هندسه¬اي شايسته مسجد!

 پس از تقرب به اين الگو و مبنا¬ قرار¬دادن آن، مي¬توان با توجه به فن و تکنولوژي ساخت زمان، شرايط مکان طرح، فرهنگ و اعتقادات مردم و ذوق و خلاقيت طراح، به طراحي مسجدي دست يافت که براي عبادت کننده مسلمان تا حد امکان شايسته¬ترين ¬فضاي راز و نياز با معبود و در عين حال پيوند با ساير مسلمين به دور از دنياي پر هياهوي امروزي را فراهم کند.

رساله حاضر در پنج فصل ارائه مي¬شود. ساختار و فصول رساله در تصوير(۲) نشان داده شده است. خلاصه فصول رساله عبارتند از:

• فصل نخست با عنوان «مقدمه»، ابتدا به آشنا شدن با مسأله مورد مطالعه در پژوهش، يعني هندسه در معماري مسجد مي¬پردازد. پس از آن اهميت پژوهش، زمينه¬هاي پژوهش، پرسش¬ها و فرضيه¬هاي مطرح شده در پژوهش، اهداف پژوهش و روش تحقيق بيان مي¬شود. مهم¬ترين اصطلاحات به¬کار رفته در متن پژوهش نيز در اين فصل معرفي و شرح داده شده است. 

• فصل دوم با عنوان «شناخت هندسه در معماري»، به تعريف مفهوم و معناي هندسه پرداخته و با بررسي واژه هندسه در معناي لغوي، معناي قدر و اندازه از ديدگاه قرآن و معاني شکل و نظم و ارتباط آنها با هندسه به ويژه در معماري، به معرفي هندسه مي¬پردازد. سپس با بيان جايگاه هندسه در معماري جوامع مختلف و به ويژه معماري ايراني و اسلامي و آشنايي با اشکال اصلي هندسي و مفاهيم آنها، اهميت و جايگاه هندسه در معماري معرفي مي¬شود.

• فصل سوم با عنوان «هندسه در معماري مسجد»، ابتدا با معرفي مهمترين فضاها در معماري مسجد شامل: ورودي، هشتي، حياط، ايوان، گنبدخانه و شبستان¬ها و سرانجام محراب، و بررسي هندسه متناسب آنها، به بيان سلسله مراتب حرکت و ورود به مسجد تا رسيدن به سرمنزل مقصود و دياگرام هندسي ناظر به آن مي¬پردازد. علاوه بر آن، سلسله مراتب آماده شدن نمازگزار قبل از برپايي نماز و سلسله مراتب نمازگزاري نيز در دياگرام¬هاي هندسي متناظري بيان مي¬شود. اين دياگرام¬هاي هندسي در طراحي مساجد به کار مي¬روند.

• فصل چهارم با عنوان «بررسي طرح¬¬هاي مختلف مساجد و هندسه مساجد اصيل اصفهان¬»، در ابتدا به بررسي طرح¬¬هاي مختلف مساجد در معماري گذشته و معماري معاصر و بيان هندسه کلي حاکم بر آنها مي¬پردازد. نتايج بررسي طرح¬هاي اين مساجد، کهن الگوي هندسي حياط¬دار شبستاني را به عنوان الگوي مناسب و ديرينه در معماري مساجد ايراني معرفي مي¬کند. پس از آن، با انتخاب چهار مسجد اصيل و غني در شهر اصفهان و معرفي آنها، هندسه اين مساجد در حوزه¬هاي عملکرد، سازه، تقارن و تعادل و نظام پر و خالي، با توجه به پلان¬ها، نماها و مقاطع هريک، بررسي مي¬شود. نتايج بررسي هندسي اين چهار مسجد، سبب تقرب به الگوي هندسي مناسب طراحي مسجدي در شهر اصفهان خواهد شد.

• فصل پنجم با عنوان «طراحي مسجد محله “ملک¬شهر” اصفهان»، درابتدا به بيان علل انتخاب شهر اصفهان براي طراحي مسجد مي¬پردازد. سپس با معرفي سايت انتخابي طراحي و تحليل ويژگي¬هاي آن، با مبنا قرار دادن الگوها و نتايج هندسي به دست آمده از فصول قبل و با در نظر داشتن ضوابط و اصول ساخت مسجد، به طراحي مسجدي در محله “ملک¬شهر” اصفهان مي¬پردازد.

 

جدول(۱): فصل بندي پژوهش

۱.۱. طرح موضوع

مسجد نماد حضرت حق و پيشگاه ربوبيت است و نماز، راز و نياز انسان با خدا و در ميان عبادات، پر رمز و راز¬ترين آنهاست، بنابراين معماري مسجدي که در آن نماز  برپا مي¬شود بايد صورتي بيآفريند درخور معناي آن. معماري اين بنا بايد کيفيت فضايي و روح معنوي لازم را بيآفريند تا بستري مناسب براي نيايش و رامش در برابر مبداء آفرينش انسان فراهم شود و قرب به خدا در عالي¬ترين شرايط صورت پذيرد. پس بناي مسجد بايد تجلي گاه مفاهيم متعالي ماورائي در اين عالم خاکي باشد. اما از آنجا که فهم حقيقي آن مفاهيم از محدوده ادراک آدمي خارج است، براي انعکاس در اين عالم ناگزير به تنزل مرتبه هستند. ابزار بيان معنويت در عالم ماده نيز بايد در محدوده حواس آدمي قرار گرفته و مادي باشد، ماده¬اي که با زباني رمز آلود اشاراتي لطيف با آن عالم داشته باشد. مي توان گفت طراحي يک مسجد زماني موفق¬تر است که بين قابليت¬هاي ماده (صورت و کالبد بنا) و مفاهيم تجلي يافته از طريق آن (معنا و محتواي بنا) تعادل برقرار کند.

يکي از اين ابزار مادي و ويژگي¬هاي کالبدي مسجد، «هندسه» آن است. هندسه¬اي که از ديرباز بر اساس نظامات عددي حاکم بر جهان قرار داشته و در دست معمار مسلمان ابزاري براي مفهوم ساختن وحدانيت، کثرت، نظم و هنجار حاکم بر هستي، يعني همان مفاهيم اسلامي بوده است. معمار مسلمان که معماري مسجد را دستمايه ظهور احساس معنوي خويش مي¬کند، بايد که ماده را معنا و هندسه را مفهوم داده و از روح معنوي خويش نيز در کالبد مادي بدمد.

در طول تاريخ نيز انديشمندان، فلاسفه و معماران نقش معنايي هندسه را دريافته و به آن اشاراتي داشته¬اند. از آن جمله افلاطون که هندسه را متعلق به عالم مثال و پيوند دهنده عالم معقولات و محسوسات دانسته است و از آنجا که بناي مسجد به عنوان نمادي از بهشت بر روي زمين نيز نقشي واسط بين اين دو عالم ايفا مي کند، بررسي «هندسه مسجد» اهميتي دوچندان مي¬يابد.

سيد حسين نصر در پيشگفتار کتاب «حس وحدت» اشاره مي¬کند که در معماري سنتي ايران، هندسه شکل¬ها تنها ابزار فني نبوده بلکه نقشي مهم¬تر نيز داشته و با حالات دروني انسان هماهنگي دارند. او به ارزش¬هاي غير کمي هندسه اشاره کرده و بر وجود مفاهيم در شکل به طور واضح تأکيد دارد. شکل مربع کعبه تنها يک مربع نيست بلکه همچنين نمادي از ثبات و کمال گرايي است و نشاني از قصر چهار وجه بهشتي است که کعبه، تصوري دنيايي از آن است.  اشکال مورد استفاده در معماري مساجد اصيل  از مفهوم سنتي رياضيات و به ويژه هندسه و صورت¬هاي هندسي جدايي ناپذيرند. شکل¬هاي هندسي چيزي بيش از ابزار تکنيکي صرف هستند. هرچند به اين معنا در معماري نيز عمل مي¬کنند ولي وراي اين عملکرد مادي، داراي وظيفه مهم¬تري هستند و آن يادآوري انسان است با زباني لطيف و پنهاني.

از سوي ديگر، در مساجد امروزي چه بسا معمار مسلمان، در تمام مراحل ساخت مسجد به آن هدف غايي نمي¬انديشد که به درستي و وسواس ابزار بيان آن هدف را نيز به کار بندد. بنابراين سير تدريجي رو به تکامل انديشه¬ها و اهداف معماران گذشته نيز، در مقايسه با معماران معاصر انقطاع يافته و همين امر در گسست کمي و کيفي مساجد اخير از مساجد اصيل گذشته بي¬تأثير نبوده است.

 از ديدگاه اين پژوهش مي¬توان با دستيابي به هندسه مناسب مساجد که از يک سو وابسته به شرايط ساخت هر مسجد بوده از سوي ديگر کليتي پايدار و ازلي دارد، به الگوي مناسب جايگاه معنوي-کالبدي مساجد دست يافت.

 

۱.۲. ضرورت يا اهميت پژوهش

نياز به انجام اين پژوهش با توجه به موضوعات زير اهميت مي¬يابد:

• جايگاه و شأن مسجد به عنوان تجلي گاه عالم معنا در عالم ماده، در معماري اسلامي.

• نقش کالبد معماري در بيان معناي آن.

• اهميت هندسه به عنوان يکي از بنيادي¬ترين ابزار کالبدي بنا.

• نقش پيوند دهنده هندسه ميان عالم معنا و عالم ماده و درنتيجه افزايش اهميت بررسي هندسه در معماري مسجد.

• قابليت بررسي هندسه در ابعاد مختلف معماري؛ هندسه اشکال، نقوش، عملکردها، کيفيت-ها، روابط فضايي، سازه و … .

• انحطاط و جدايي کالبدي و محتوايي مساجد معاصر از مساجد غني گذشته.

• وجود  مساجد غني در شهر اصفهان.
 

 

مقالات معماري www.nbpars.ir 09128380245

منبع + ادامه مطلب
:

۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱

.

===

۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱
۱.۵.,اهداف,پژوهش,۱۱
۱.۵. ,اهداف ,پژوهش ,۱۱
۱.۵., اهداف, پژوهش, ۱۱
۱.۵. , اهداف , پژوهش , ۱۱
۱.۵. + اهداف + پژوهش + ۱۱
۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱ + ۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱ | ۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱ ,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱, ۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱,

۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱

۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱

۱.۵. اهداف پژوهش ۱۱

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب