اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

9 بازدید ۱۸ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

فصل اول : طرح مسئله

فصل اول : طرح مسئله

فصل اول : طرح مسئله

فصل اول : طرح مسئلهفصل اول : طرح مسئله
فصل اول : طرح مسئله
فصل اول : طرح مسئله
فصل اول : طرح مسئله
فصل اول : طرح مسئله
فصل اول : طرح مسئله
فصل اول : طرح مسئله
فصل اول : طرح مسئله

اين مطلب بصورت اتوماتيک با نرم افزار All RSS to wp v1.3 فرستاده شده است اميدوارم مطلب مفيدي باشد :

تعدادبرگ: ۲۴۰   قيمت: ۱۲۰۰۰ تومان   حجم فايل: ۲۳۷۵۷ kb  تعدادمشاهده  ۵۵۹  
 

فصل اول :  طرح  مسئله
 
۱-۱-‌ ضرورت طرح پروژه۱
 
۱-۲- روش مطالعه و تحقيق.۲
 
۱-۳- تجزيه و تحليل امکان‌سنجي پروژه.۲
 
۱-۴- تعريف پروژه۲
 
فصل دوم : شناخت
 
 -۱-۲مقدمه.۴
 
-۱-۱-۲ نگاهي نو به طراحي و سامان‌دهي طبيعت اطراف در عصر حاضر.۴
 
 -۲-۱-۲نگرش‌هاي اساسي در مورد رابطه انسان و طبيعت در مورد منظر.۴
 
 -۲-۲اقامت.۵
 
 -۱-۲-۲بررسي تاريخ اقامت.۵
 
 -۲-۲-۲تعريف اماکن اقامتي (موقت) ۶
 
 -۳-۲-۲بررسي در سطح ايران۶
 
-۳-۲ نمونه هايي از بناهاي قديمي اقامتي.۶
 
  عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
-۱-۳-۲ ساباط۶
 
-۲-۳-۲کاربات۶
 
 -۳-۳-۲کاروانسرا۷
 
۲-۳-۴-  دسکره يا مهمانخانه.۷
 
-۵-۳-۲ نتيجه گيري.۷
 
 -۴-۲فضاي باز.۷
 
 -۱-۴-۲تعريف فضاي باز.۷
 
 -۲-۴-۲تقسيم بندي فضاهاي باز شهري۸
 
 -۵-۲فضاي سبز.۹
 
 -۱-۵-۲تعاريف فضاي سبز شهري۹
 
 -۲-۵-۲تقسيم بندي فضاي سبز شهري.۱۰
 
-۳-۵-۲نتيجه گيري۱۰
 
 -۶-۲انواع طبقه بندي فضاي باز و سبز شهري۱۰
 
 -۷-۲طبقه بندي منابع تفرجگاهي.۱۱
 
 -۱-۷-۲طبقه بندي کلاوسون.۱۱
 
  عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
 -۱-۱-۷-۲مناطقي که اساساً روي منابع طبيعي اتکاء دارند.۱۱
 
 -۲-۱-۷-۲مناطقي که بر پايه دسترسي شکل گرفته اند۱۱
 
-۳-۱-۷-۲خصوصيات مناطق سه گانه تفرجگاهي در طبقه بندي کلاوسون۱۲
 
 -۸-۲تعريف پارک۱۴
 
 -۱-۸-۲انواع پارکها.۱۴
 
 -۲-۸-۲طبقه بندي پارکها بر حسب اندازه ها.۱۵
 
-۳-۸-۲طبقه بندي پارکهاي شهري.۱۶
 
 -۱-۳-۸-۲پارکهاي شهر در مقياس همسايگي۱۶
 
 -۲-۳-۸-۲پارک شهري در مقياس محله.۱۶
 
-۳-۳-۸-۲ پارک شهري در مقياس ناحيه.۱۶
 
 -۴-۳-۸-۲پارک شهري در مقياس منطقه۱۷
 
 -۴-۸-۲طبقه بندي گروه مطالعات برنامه ريزي شهري وزارت کشور.۱۷
 
 -۱-۴-۸-۲پارک محله اي۱۷
 
 -۲-۴-۸-۲پارک هاي منطقه اي شهري.۱۸
 
 -۳-۴-۸-۲پارکهاي حاشيه اي (پارکهاي خارج شهر) ۱۸ 
 
  عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
 -۴-۴-۸-۲باغچه ها ، نوارهاي سبز، کرتها و باغچه هاي جلو منازل۱۸
 
 -۵-۴-۸-۲کمربندهاي سبز۱۸
 
-۹-۲سير تحول معماري منظر۱۹
 
 -۱-۹-۲باغ‌هاي دوران باستان۱۹
 
 -۲-۹-۲باغ‌سازي در قرون مياني (قرن ۵ تا ۱۵) .۲۰
 
-۳-۹-۲ باغ‌هاي رنسانسي: (در ايتاليا و فرانسه- قرن ۱۵ تا قرن ۱۷) ۲۱
 
 -۴-۹-۲باغ و پارک در قرن ۱۸۲۲
 
-۵-۹-۲پارک در قرن ۱۹۲۳
 
-۶-۹-۲پارک در قرن ۲۰۲۴
 
 -۷-۹-۲نتيجه‌گيري۲۴
 
 -۱۰-۲باغسازي.۲۴
 
 -۱-۱۰-۲تعريف باغ.۲۴
 
 -۲-۱۰-۲انواع باغ و ويژگيهاي آن۲۵
 
-۳-۱۰-۲ باغ ايراني تاثير آن بر ديگر هنرها.۲۶
 
 -۴-۱۰-۲معرفي باغهايي با ارزش معماري.۲۷
 
  عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
 -۱۱-۲خاور دور.۳۱
 
 -۱۲-۲معرفي باغسازي در ايران۳۴
 
-۱-۱۲-۲ باغسازي دوره صفويه۳۴
 
 -۲-۱۲-۲نمونه هاي باغهاي ايران.۳۴
 
 -۱۳-۲خصوصيات باغ ايراني.۴۵
 
 -۱-۱۳-۲هندسه باغ ايراني۴۷
 
 -۲-۱۳-۲ابعاد تمثيلي گردش آب و تقسيم هندسي باغ ايراني۴۷
 
 -۳-۱۳-۲ساير خصوصيات باغ ايراني.۴۸
 
 -۴-۱۳-۲آب در باغ.۴۹
 
 -۵-۱۳-۲گياهان در باغ ايراني.۵۲
 
-۶-۱۳-۲پوشش گياهي باغهاي ايراني.۵۳
 
 -۱۴-۲مباحث نظري۵۴
 
 -۱-۱۴-۲اوقات فراغت.۵۴
 
 -۲-۱۴-۲تعاريف  ارائه شده از اوقات فراغت۵۴
 
-۳-۱۴-۲ مقايسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه ديگر۵۵
 
  عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
 -۴-۱۴-۲نقش و كاركرد اوقات فراغت.۵۶
 
 -۵-۱۴-۲آثار و نتايج اوقات فراغت.۵۶
 
-۱۵-۲تفريح و تفرج.۵۷
 
 -۱-۱۵-۲تعريف واژه تفريح۵۷
 
 -۲-۱۵-۲تعريف تفرج.۵۸
 
 -۳-۱۵-۲منابع تفرجگاهي۵۸
 
 -۴-۱۵-۲پيش بيني تقاضاي تفرجگاهي.۵۸
 
 -۵-۱۵-۲رابطه جمعيت و تفرج۵۹
 
 -۶-۱۵-۲الگوي بهينه بررسي مسائل تفرجگاهي۶۰
 
 -۱۶-۲توريسم و جهانگرد.۶۱
 
 -۱-۱۶-۲تعاريف و مفاهيم واژه ها واصطلاحات جهانگردي (گردشگري) ۶۲
 
 -۲-۱۶-۲توسعه فرهنگ گردشگري و گذران اوقات فراغت.۶۳
 
-۱-۲-۱۶-۲تئوريهاي جهانگردي.۶۳
 
 -۴-۱۶-۲اهميت جهانگردي و توريسم در جهان.۶۴
 
 -۵-۱۶-۲ارزشهاي فرهنگي و جهانگردي.۶۵
 
  عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
 -۶-۱۶-۲ارزشهاي اقتصادي و جهانگردي.۶۵
 
 -۷-۱۶-۲بررسي تاثير جهانگردي بر عوامل مختلف۶۶
 
 -۸-۱۶-۲اهداف توسعه جهانگردي.۶۷
 
 -۹-۱۶-۲موانع توسعه جهانگردي.۶۷
 
 -۱۰-۱۶-۲جهانگردي پايداري و توسعه آن۶۸
 
 -۱۱-۱۶-۲نتايج.۶۹
 
فصل سوم :  مطالعات پايه
 
بررسي استان خراسان۷۰ -۱-۳
 
 -۱-۱-۳پيشينه تاريخي.۷۰
 
-۲-۳ جغرافياي طبيعي خراسان.۷۱
 
-۱-۲-۳ موقعيت۷۱
 
-۲-۲-۳ پستي وبلنديها  ۷۲
 
-۳-۳ آب و هواي استان خراسان.۷۲
 
بادها.۷۳-۱-۳-۳
 
-۲-۳-۳ تنوع آب و هوايي استان خراسان۷۴
 
  عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
 -۴-۳تقسيمات كشوري۷۴
 
 -۵-۳جمعيت استان۷۵
 
 -۱-۵-۳جمعيت و اهميت آن  ۷۵
 
 -۲-۵-۳رشد جمعيت۷۶
 
 -۳-۵-۳تراكم جمعيت.۷۷
 
 -۴-۵-۳سواد.۷۷
 
 -۵-۵-۳زمينه هاي اشتغال۷۷
 
 -۶-۵-۳مسكن.۷۸
 
صنايع دستي۷۸ -۷-۵-۳  
 
۸۰ جاذبه هاي تاريخي و معماري استان خراسان رضوي -۶-۳
 
بناهاي يادبود تاريخي۸۲ -۷-۳
 
بناهاي يادبود مذهبي۸۲ -۸-۳
 
فرهنگ و هنر۸۳ -۹-۳
 
معرفي چند بناي تاريخي مشهد۸۴ -۱۰-۳
 
بررسي کلان شهر مشهد۸۶ -۱۱-۳
 
  عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
. ۸۶ تاريخچه شکل گيري شهر -۱-۱۱-۳
 
موقعيت جغرافيايي .۸۸  -۱۲-۳
 
جهت و نوع توسعه شهر.۸۸  -۱-۱۲-۳
 
 ۸۹ عوامل موثر در تعيين جهات گسترش -۲-۱۲-۳
 
 مطالعات زمين‌شناسي و زلزله‌شناسي۹۲ -۱۳-۳
 
 اقليم.۹۳   -۱۴-۳
 
   دماي هوا .۹۳-۱-۱۴-۳
 
 تابش آفتاب۹۴  -۲-۱۴-۳
 
 ميزان بارندگي.۹۵-۳-۱۴-۳
 
 رطوبت نسبي.۹۵-۴-۱۴-۳
 
 وزش باد.۹۵-۵-۱۴-۳
 
 توصيه هاي اقليمي۹۶ -۶-۱۴-۳
 
 نقش شهر مشهد در استان خراسان۹۶ -۱۵-۳
 
 وضعيت فرهنگي .۹۷-۱۶-۳
 
 پوشش گياهي.۹۸-۱۷-۳
 
  عنوان                                                                                                                                     صفحه
 
 بررسي‌هاي جمعيت شهر مشهد.۹۹ -۱۸-۳
 
 تعداد جمعيت و ميزات رشدآن۹۹ -۱-۱۸-۳
 
ترکيب جنسي و سني جمعيت.۱۰۰ -۲-۱۸-۳
 
توسعه کالبدي شهر و آثار جمعيتي آن.۱۰۰ -۱۹-۳
 
 تعداد زائر و مسافر و آثار جمعيتي آن۱۰۱-۱-۱۹-۳
 
عوامل افزايش زائر و مسافر.۱۰۲  -۲-۱۹-۳
 
  بررسي روند توريسم در مشهد.۱۰۲-۲۰-۳
 
۱۰۲ توريسم در مشهد و نقش اقتصادي آن -۱-۲۰-۳
 
 بررسي خصوصيات توريسم در مشهد۱۰۳ -۲-۲۰-۳
 
 نوسان تعداد مسافران و زائران.۱۰۵ -۳-۲۰-۳
 
 پيش‌بيني توريسم شهر مشهد تا سال۱۳۹۵.۱۰۶-۴-۲۰-۳
 
 پيش‌بيني توريسم ويژه مناطق تفريحي و گردشگري۱۰۷-۵-۲۰-۳
 
بررسي خطوط کلي توسعه آينده شهر مشهد۱۰۷ -۲۱-۳
 
 کانون‌هاي مهم توريستي تفريح اطراف مشهد.۱۰۸-۲۲-۳
 
 معرفي جاذبه‌هاي طبيعي واقع در منطقه ييلاقات مشهد۱۰۸ -۲۳-۳
 
 

مقالات مرتبط
مطالعات پايان نامه طراحي مرکز اسپا و ماساژ درماني
مطالعات پايان نامه معماري ، مجموعه گردشگري – تفريحي طاق بستان
مطالعات پايان نامه معماري ، مجتمع تفريحي-اقامتي چمخاله
مطالعات پايان نامه معماري ، خانه آرامش (مرکز يوگا و مديتيشن)
دانلود مطالعات پايان نامه مجتمع تفريحي و گردشگري
رساله مجتمع توريستي، تجاري و نمايشگاهي انزلي
مطالعات طراحي مجموعه اقامتي و توريستي در شهر دماوند (هتل سه ستاره)
مطالعات طراحي مجتمع توريستي ، اقامتي ، فرهنگي ، ورزشي در تهران
پاورپوينت مطالعات مجتمع آبدرماني
مطالعات و تحليل گردشگري و اقليمي- طراحي يکي از فضا هاي مجموعه امامزاده شاه سليمان علي
پاورپوينت مطالعات پايه گردشگري
مطالعات مجتمع فرهنگي تفريحي معمار
مطالعات مجتمع فرهنگي – تفريحي معماران جوان
مطالعات پايان نامه طراحي دهکده توريستي پايدار
مطالعات مجتمع ابدرماني و هتل اقامتي
تحليل نمونه هاي موردي (تطبيقي) مجموعه هاي آبدرماني ايراني و خارجي
مطالعات توريستي تفريحي اقامتي
مطالعات طراحي استراحتگاه تفريحي توريستي اردبيل
مطالعات مجتمع توريستي تفريحي کويري ( کويرنوردي )
مطالعات دهكده توريستي
 
     

 

مقالات معماري www.nbpars.ir 09128380245

منبع + ادامه مطلب
:

فصل اول : طرح مسئله

.

===

فصل اول : طرح مسئله
فصل,اول,:,,طرح,,مسئله
فصل ,اول ,: , ,طرح , ,مسئله
فصل, اول, :, , طرح, , مسئله
فصل , اول , : , , طرح , , مسئله
فصل + اول + : + + طرح + + مسئله
فصل اول : طرح مسئلهفصل اول : طرح مسئله,فصل اول : طرح مسئله,فصل اول : طرح مسئله,فصل اول : طرح مسئله + فصل اول : طرح مسئله,فصل اول : طرح مسئله | فصل اول : طرح مسئله,فصل اول : طرح مسئله ,فصل اول : طرح مسئله,فصل اول : طرح مسئله,فصل اول : طرح مسئله,فصل اول : طرح مسئله,فصل اول : طرح مسئله, فصل اول : طرح مسئله,فصل اول : طرح مسئله,فصل اول : طرح مسئله,فصل اول : طرح مسئله,فصل اول : طرح مسئله,فصل اول : طرح مسئله,

فصل اول : طرح مسئله

فصل اول : طرح مسئله

فصل اول : طرح مسئله

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب