اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

2 بازدید ۱۷ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)


دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)


دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)
دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)
دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)
دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

 

تاريخ ايجاد ۲۱/۱۲/۲۰۱۴ ۱۲:۰۰:۰۰ ق.ظ    تعدادبرگ: ۵۱ برگ ورد   قيمت: ۱۴۵۰۰ تومان     تعدادمشاهده  ۱۵  

چكيده: 
 
ساختمانها و زندگي در آنها در طول دو دهه گذشته بسيار تغيير كرده است. در واقع ميتوان گفـت كـه بـهجـز تعـداد كمـي از
 
استثناهاي موجود، ساختمانهاي كنوني از آن نوع زيستگاهها نيستند كه به حال حاضر تعلق داشته باشند. با توسعه در زمينه مـصالح،
 
فرآوردهها و روشهاي ساخت ابداعي، حركت به سوي ساختمانهايي با كارايي با?تر و صرفه اقتـصادي بهتـر و سـازگار بـا محـيط
 
زيست امري ضروري مينمايد. ما در حال حاضر در آستانه نسل بعدي ساختمانها هستيم؛ سـاختمانهـايي بـا درجـات متعـددي از
 
تكنولوژي جديد (Hi-Tech) كه ً كام? رفتار اكولوژيكي دارند و قادرند با بهـره گيـري هوشـمندانه از مـصالح سـازگار و عملكـرد
 
مناسب، در برابر تغييرات مستقيم و غير مستقيم پيرامون خود واكنش نشان دهنـد و خـود را بـا شـرايط مناسـب تطبيـق دهنـد. ايـن
 
نوآوريها وظايف جديدي را براي طراحان و معماران ايجاد ميكند كه از قافله پرسرعت تكنولوژي عقب نمانده و آنها را درطرحهاي
 
خود بكار گيرند. لذا در اين مقاله، معرفي مصالح هوشمند و عملكرد آنها و مهمتر از آن نحوه بكارگيري و رفتار آنها در پـروژه هـاي
 
ساختماني هدف اصلي مي باشد كه در كشورهاي پيشرفته به اجرا درآمده اند. اميد است كه شـناخت مـصالح هوشـمند بـه صـورت
 
عملي ما معماران را در بكارگيري اين مصالح كه مهمترين مزيت آنها بهينه سازي و مديريت هوشمند انرژي است، ترغيب نمايد. 
 
 
 
مقدمه
 
پيشبيني و آيندهنگري همواره مورد توجه مهندسـان و پژوهــشگراني بــوده اســت كــه بــه تحقيــق و توليــد ابزارهايي بـراي اسـتفاده از آنهـا در آينـده مـيپردازنـد. همـانهايي كـه بـه مـا مـيگوينـد آينده بـه چـه صورت  ميباشد. اگر به طور خ?صه به مرور تـاريخ معمـاري قرن گذشته در زمينه آيندهنگري بپردازيم، خواهيم ديد كه اين آينده ً عموما بوسيله مصالح و تكنولوژي هـايي كه در آن دوران ساخته خواهد شد، تعريف مي شـود. در واقع بـا ظهور مدرنيسم بود كـه نـوعي ت?ش همه
 
سويه براي انديشيدن و تفكر در مورد سرنوشـت آينـده معماري صورت پذيرفت. در ۱۹۱۴ مي?دي يك گروه از معماران جوان ايتاليايي «بيانيه معمـاري فوتوريـست» را منتشر كردند كه اين بيانيـه اعـ?م مـيداشـت «معمـاري فوتوريست، معماري پـيش انديـشي، بـيپروايـي و بـي پيرايه گي است، معماري بتن مسلح، آهن، شيشه و تمام مصالحي است كه جايگزين بهتري براي چوب، سنگ و آجر باشند طوريكه قابليت با?يي از انعطـاف پـذيري و سبكي را فراهم آورند ….» 
 
در واقع بتن محبوب ترين مصالح دوران مدرنيـسم بود چرا كـه داراي مزايـاي بـسياري نـسبت بـه مـصالح گذشته و همچنين بسيار مقرون به صرفه بود. از ايـن رو مورد حمايت عموم معماران اوايل قرن ۲۰مي?دي واقـع شد. در ۱۹۲۰ مي?دي لوكوربوزيه با توجه خاصي كه به تكنولوژي داشت، خانه آينده را به عنوان «ماشيني بـراي زندگي» تعريف نمود و ۹ سال بعد باكمينستر فولر طرح «ماشين زندگي» او را منتشر نمـود. هـر دو طـراح بـراي بيان ايدههاي خود از صنعت نوپـاي اتومبيـل و هواپيمـا لهام گرفتنـد. همچنـان كـه قـرن ۲۰ مـي?دي بـه پـيش ميرفت نگاه ابزاري به مصالح و تكنولوژي هاي جديـد جايگزين نگاه سمبليك موجـود شـد. چنانچـه در سـال۱۹۳۴ مــي?دي زمــاني كــه آلومينيــوم در ســاخت مــوزه هنرهاي مدرن آلمان استفاده شد، مقصود اصـلي ارائـه و نمايش پتانسيلهاي موجود در اين مصالح بود كه هم به عنوان مصالح نما و هم در سيستم سازهاي بنا به كار برده شد. از آن پس ساخت خانـههـا و بناهـايي كـه آخـرين محــصو?ت كمپــانيهــاي توليــد و ســاخت مــصالح ســاختماني را بــه نمــايش مــيگذاشــت، رونــق گرفــت.
 
دهههاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مي?دي پايـان دورانـي بـود كـه مصالح و بنا با هم يكي بودند. اين زمان دوره انتقال و تغيير از عصر صنعتي به عصر اط?عات بود. بنــابراين مــشاهده مــيشــود كــه همــواره رابطــه تنگاتنگ و نوعي پيوند تاريخي ناگشودني بين مصالح ساخت و معماري وجود داشته است تا اينكه در قـرن بيستم، نقش مصالح و تكنولوژيها در معماري اهميت بيشتري يافت. ميتوان گفت هم اكنون و در آغاز قرن ۱ مي?دي استفاده از مصالح بـا توجـه بـه رفتارهـا و خصوصيات پايهاي آنها انتخاب ميشود نـه بـه دليـل عملكرد و چگونگي اجراي آنها. امروزه با ديـد آينـده نگري كه به معماري و سيستمهاي سـاخت از سـوي معماران وجود دارد به زودي شاهد توسعه و گسترش مصالح هوشمند در حيطه دانـش معمـاري در كـشور خواهيم بود كما اينكه بكارگيري اين مصالح با توجـه به پتانسيلهايي كه دارند در بسياري از كشورها از حد تحقيق و پـژوهش فراتـر رفتـه و اسـتفاده از مـصالح هوشــمند در ســاختمانها عملــي گــشته اســت. پــس شناخت و پي بردن به مشخصههاي مصالح و كـاربرد آنها در دنياي امروز امري اجتناب ناپذير مينمايد.
 
 
 
اين فايل کاملا اصلاح  شده و شامل : صفحه نخست ، و متن اصلي مي باشد و با فرمت ( word ) به همراه تصاوير و مثالهاي مربوطه و فهرست منابع به صورت کامل و جامع در اختيار شما قرار مي گيرد.
(فايل قابل ويرايش است )

کلمات کليدي مرتبط:
چكيده: , ,ساختمانها و زندگي در آنها در طول دو دهه گذشته بسيار تغيير كرده است. در واقع ميتوان گفـت كـه بـهجـز تعـداد كمـي از , ,استثناهاي موجود، ساختمانهاي كنوني از آن نوع زيستگاهها نيستند كه به حال حاضر تعلق داشته باشند. با توسعه در زمينه مـصالح، , ,فرآوردهها و روشهاي ساخت ابداعي، حركت به سوي ساختم,
مقالات مرتبط در اين دسته
دانلود پاورپوينت مصالح ساختماني مخصوص دانشجويان معماري
پاورپوينت بررسي فناوري نانو در شيشه هاي هوشمند ساختماني
دانلود تحقيق روش هاي کاهش تابش شديد خورشيد
دانلود پاورپوينت ويژگي هاي فني موثر در انتخاب و به کارگيري مصالح
جزوه مصالح ساختماني و مجموعه تست
دانلود تحقيق درب و پنجره هاي UPVC
دانلود پاورپوينت عايق هاي رطوبتي
دانلود پاورپوينت مصالح کفپوش هاي جديد + فايل word
دانلود پاورپوينت ديوارهاي پيش ساخته
دانلود تحقيق برج خنک کننده
دانلود تحقيق بهره برداري از انرژي زمين گرمايي
پاورپوينت آکوستيک در ساختمان
دانلود پاورپوينت مصالح و فناوري هاي نوين ساختماني
مقاله کاربرد نانو مواد در صنعت ساختمان
مقاله چوب
مقاله استفاده از ني در صنعت ساختمان
پاورپوينت بررسي ويژگي هاي بامبو
پاورپوينت ليکا
پاورپوينت کاربرد رنگ در معماري
پاورپوينت بررسي عايق هاي حرارتي به همراه نکات اجرايي

پروژه هاي معماريwww.nbpars.ir

منبع + ادامه مطلب
:

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

.

===

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)
دانلود,تحقيق,مصالح,هوشمند,و,نقش,آن,در,معماري,(درس,انسان,,طبيعت,,معماري)
دانلود ,تحقيق ,مصالح ,هوشمند ,و ,نقش ,آن ,در ,معماري ,(درس ,انسان ,,طبيعت ,,معماري)
دانلود, تحقيق, مصالح, هوشمند, و, نقش, آن, در, معماري, (درس, انسان, ,طبيعت, ,معماري)
دانلود , تحقيق , مصالح , هوشمند , و , نقش , آن , در , معماري , (درس , انسان , ,طبيعت , ,معماري)
دانلود + تحقيق + مصالح + هوشمند + و + نقش + آن + در + معماري + (درس + انسان + ,طبيعت + ,معماري)
دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

دانلود تحقيق مصالح هوشمند و نقش آن در معماري (درس انسان ,طبيعت ,معماري)

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب