اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

5 بازدید ۱۷ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان

تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان

تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان

تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندانتعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان
تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان
تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان
تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان

تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان

سکس

 تعبير خواب – سنجد
محمدبن سيرين گويد: سنجد درخواب، مال بود كه به رنج به دست آورد. اگر بيند كه سنجد را بخريد يا كسي بدو داد، دليل است مال حلال به دست آورد. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه سنجد از درخت جمع ميكرد، دليل كند از مردي بدخوي مال به دست آورد. اگر ديد كه سنجد مي خورد، دليل كه مال بر عيال نفقه كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن سنجد به خواب بر سه وجه است. اول: مال حاصل كردن. دوم: مال به دست آوردن. سوم: منفعت از مردي ناسازگار.

تعبير خواب – سندان
محمدبن سيرين گويد: سندان به خواب ديدن، رئيس وبزرگ است. اگر بيند سندان فراگرفت يا كسي بدو داد و دانست كه ملك اوست، دليل كند از رئيسي بزرگ خير و منفعت به دست آورد و با وي دوست شود يا به خدمت پادشاه يوندد و از او خير و منفعت يابد. ابراهيم كرماني گويد: سندان درخواب، دليل بر مهتري راست كردار كند. اگر بيند سنداني داشت يا كسي بدو داد، دليل كه او را با مهتري بزرگ مصاحبت افتد واز او خير و منفعت يابد. اگر بيند كه او سندان به كسي داد، دليل كه او را از آن كس منفعت رسد. اگر ديد كه سندان او ضايع شد يا دزد ببرد، …
دليل كه از صحبت آن مرد بزرگ جدا افتد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن سندان درخواب بر پنج وجه است. اول: مهتري. دوم: منفعت و مال. سوم: قوت. چهارم: ولايت. پنجم: اقبال در كارها. 

سکسي

عکس و مطالب جالب

منبع + ادامه مطلب
:

تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان

.

===

تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان
تعبير,خواب,سنجد,به,همراه,خواب,سندان
تعبير ,خواب ,سنجد ,به ,همراه ,خواب ,سندان
تعبير, خواب, سنجد, به, همراه, خواب, سندان
تعبير , خواب , سنجد , به , همراه , خواب , سندان
تعبير + خواب + سنجد + به + همراه + خواب + سندان
تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندانتعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان + تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان | تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان ,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان, تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان,

تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان

تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان

تعبير خواب سنجد به همراه خواب سندان

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب