اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

8 بازدید ۱۷ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه

تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه

تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه

تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنهتعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه
تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه
تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه
تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه

تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه

کس

تعبير خواب كژدم
محمدبن سيرين گويد: ديدن كژدم به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است. اگر بيند كژدم او را بگزيد، دليل كه دشمني او را سخني سخت گويد، چنانكه غمگين شود. اگر ديد كژدمي را بكشت، دليل كه بر دشمني ظفر يابد. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد كژدمي داشت و مردم را مي گزيد، دليل كه بَدِ مردم را بگويد. اگر ديد كژدمي به خرمي خورد، دليل كه دشمن با او فساد كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كژدم در خواب بر سه وجه است. اول: دشمن. دوم: حاسد. سوم: سخن چين.

تعبير خواب – كنه
محمدبن سيرين گويد: ديدن كنه درخواب، دليل عيال است. اگر بيند كنه اندامش را مي خورد، دليل كه به قدر آن مالش تلف شود. اگر ديد بر تن چهارپايان او كنه بود، دليل كه مردم را از چهارپايان او فائده بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كنه در خواب بر سه و جه است. اول: عيال. دوم: خدم. سوم: مال. اگر ديد كنه را مي كشت دليل بر نقصان اين سه چيز است. اگر ديد كنه را از خود مي انداخت، دليل بر نقصان اين سه چيز است. اگر ديد كنه را از خود مي انداخت، دليل كه چيزي پنهان به او رسد و از آن متفكر شود.

کس

قلب بي کس

منبع + ادامه مطلب
:

تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه

.

===

تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه
تعبير,خواب,كژدم,به,علاوه,خواب,كنه
تعبير ,خواب ,كژدم ,به ,علاوه ,خواب ,كنه
تعبير, خواب, كژدم, به, علاوه, خواب, كنه
تعبير , خواب , كژدم , به , علاوه , خواب , كنه
تعبير + خواب + كژدم + به + علاوه + خواب + كنه
تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنهتعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه + تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه | تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه ,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه, تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه,

تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه

تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه

تعبير خواب كژدم به علاوه خواب كنه

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب