اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

7 بازدید ۱۷ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش

تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش

تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش

تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماشتعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش
تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش
تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش
تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش

تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش

م

تعبير خواب ماكيان
محمدبن سيرين گويد: ديدن ماكيان درخواب، دليل خادم و كنيزك است و اگر ديد كه مرغ خانگي بسيار داشت، دليل است سروري يابد. ابراهيم كرماني گويد: ديدن ماكيان به خواب، دليل زني بود با جمال و مال. اگر بيند ماكيان در خانه او خانه كرد دليل است از زني منفعت يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ماكيان به خواب سه وجه است. اول: زن صاحب جمال. دوم: كنيزك. سوم: خادم خانه.

 تعبير خواب – ماش
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ماش پخته خورد، دليل كه اندكي مال يابد. اگر بيند كه ماش خام خورد،دليل غم است. جابرمغربي گويد: ديدن ماش نر و خشك و پخته و خام، دليل غم و اندوه است. اگر نخورد هيچ غم و اندوه نباشد.

آلت مردانه

عکس و مطالب جالب

منبع + ادامه مطلب
:

تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش

.

===

تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش
تعبير,خواب,ماكيان,به,همراه,خواب,ماش
تعبير ,خواب ,ماكيان ,به ,همراه ,خواب ,ماش
تعبير, خواب, ماكيان, به, همراه, خواب, ماش
تعبير , خواب , ماكيان , به , همراه , خواب , ماش
تعبير + خواب + ماكيان + به + همراه + خواب + ماش
تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماشتعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش + تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش | تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش ,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش, تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش,

تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش

تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش

تعبير خواب ماكيان به همراه خواب ماش

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب