اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

6 بازدید ۱۷ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني

بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني

بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني

بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستانيبررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني
بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني
بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني
بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني

بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني

بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستانيدسته: روان شناسي
بازديد: ۵ بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: ۲۲۱ کيلوبايت
تعداد صفحات فايل: ۱۰۴

هدف از اين تحقيق بررسي تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني بوده است بدين منظور از بين دانش آموزان دختر دبيرستاني ارجاع داده شده

قيمت فايل فقط ۱۶,۹۰۰ تومان

خريد

بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني

 

هدف از اين تحقيق بررسي تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني بوده است . بدين منظور از بين دانش آموزان دختر دبيرستاني ارجاع داده شده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شيراز تعداد ۲۰ نوجوان ناسازگار به طور تصادفي در گروه کنترل و ۲۰ نوجوان ناسازگار در گروه آزمايش قرار داده شدند سپس با استفاده از پرسشنامه شخصيت سنج کاليفرنيا (CTP) فرم ۱۶-۹ ساله دو گروه مورد پيش آزمون قرار گرفتند به اعضاي گروه آزمايش مهارتهاي ارتباطي آموزش دادهشد. در خاتمه آموزش پس آزمون سازگاري مجدداً اجرا گرديد .نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد که آموزش مهارت هاي ارتباطي نتوانسته است سازگاري اجتماعي کلي دانش آموزان گروه آزمايش را نسبت به گروه کنترل بطور معناداري افزايش دهد (P>0/05).در شاخص هاي قالب هاي اجتماعي، مهارتهاي اجتماعي، گرايش ضداجتماعي، روابط آموزشي و روابط اجتماعي تفاوت معني داري در نمرات پيش آزمون- پس آزمون افراد گروه آزمايش ديده نمي شود ولي در شاخص روابط خانوادگي اين تفاوت معنا دار است.

كلمات كليدي : مهارت هاي ارتباطي ، سازگاري ، سازگاري اجتماعي ، دختران دبيرستاني

 

فهرست مطالب

 

چکيده ………………………………………………………………………….…. ۱

فصل اول: کليات پژوهش

۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………….…. ۳

۱-۲ بيان مسئله ……………………………………………………………………..……۵

۱-۳ ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………..…….۸

۱-۴ تعاريف متغيرها……………………………………………………………………۱۰

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيقاتي

مقدمه………………………………………………………………………..……..…۱۳

۲-۱ مباني نظري ………………………………………………………………..……۱۳

۲-۲-عواملمؤثردربروزاختلالاترفتاريدردوراننوجواني………………….………..……۲۴

۳- ۲- مفهومسازگاري…………………………………………………..……………۲۸

۲-۴ انواع سازگاري………………………………………………………………۴۰

۲-۵ مهارتهاي ارتباطي………………………………………………………………۵۱

۲-۶- پيشينه پژوهش در خصوص مهارت هاي ارتباطي و سازگاري………….…………………۵۶

۲-۷ فرضيه پژوهش ………………………………………………………………۶۱

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………….…………۶۳

۳-۲ روش پژوهش………………………………………………………………………۶۳

۳-۳ جامعه آماري و نمونه پژوهش………………………………………….……………۶۳

۳-۴ملاحضات اخلاقي پژوهش……………………………………………………………۶۴

۳-۵ ابزار و روش گردآوري اطلاعات……………………………………..………………۶۴

۳-۶ ابزار پژوهش…………………………………………………….………………۶۵

۳-۷ تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………….……۶۸

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………….…………۷۰

۴-۱- فرضيه اصلي پژوهش………………………..……………………………………۷۰

فصل پنجم: نتيجه گيري

۵-۱- مقدمه………………………………………………………….………………۷۵

۵-۲.بحث ونتيجه گيري ………………………………………………………………۷۵

۵-۲-۱.شاخص مهارت هاي اجتماعي…………………………………….………………۷۸

۵-۲-۲.شاخص گرايش ضداجتماعي……………………………………………………۷۹

۵-۲-۳.شاخص روابط خانوادگي……………………………………………………….۸۰

۵-۲-۴.شاخص قالب هاي اجتماعي……………………………………………………۸۱

۵-۲-۵.شاخص روابط آموزشي……………………………….…………………..……۸۱

۵-۲-۶.شاخص روابط اجتماعي ………………………………………………….……۸۲

۵-۳.نتيجه گري کلي از تحقيق……………………………………………..………… ۸۳

۵-۴.پيشنهادات…………………………………………………………………..……۸۴

۵-۵- پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي.…………..…………..………………………۸۴

۵-۶ محدوديت هاي پژوهش………………………..….………..………………………۸۵

منابع

منابع فارسي ……………………………………………………………………..…………۸۷

منابع انگليسي ……………………………………………………………………..…………۹۳

چکيده انگليسي……………………………….……………………………………..…………۹۵

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول۱-۲:شاخص سازگاري در مطالعات مختلف۲۹

جدول ۱-۴: ميانگين، انحراف استاندارد ونتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه نمرات آزمودني هاي گروه آزمايش و کنترل در پيشآزمون ابعاد سازگاري اجتماعي۷۱

جدول۲-۴ نتايج آزمون تي مستقل جهت مقايسه دو گروه آزمايش و کنترل برحسب نمرات پس آزمو..?۷۲

۳-۴ نتايج آزمون تحليل کوواريانس جهت مقايسه دو گروه آزمايش و کنترل در نمرات پس آزمون با کنترل اثرات نمرات پيش آزمون۷۲

جدول ۴-۴ نتايج تي وابسته جهت مقايسه نمرات پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش در ابعاد سازگاري اجتماعي۷۳

قيمت فايل فقط ۱۶,۹۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني , مهارت هاي ارتباطي , سازگاري , سازگاري اجتماعي , دختران دبيرستاني , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقيق , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقيق , دانلود جزوه

دانلود پروژه و پايان نامه

منبع + ادامه مطلب
:

بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني

.

===

بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني
بررسي,تأثير,آموزش,مهارت‌هاي,ارتباطي,بر,سازگاري,اجتماعي,دختران,دبيرستاني
بررسي ,تأثير ,آموزش ,مهارت‌هاي ,ارتباطي ,بر ,سازگاري ,اجتماعي ,دختران ,دبيرستاني
بررسي, تأثير, آموزش, مهارت‌هاي, ارتباطي, بر, سازگاري, اجتماعي, دختران, دبيرستاني
بررسي , تأثير , آموزش , مهارت‌هاي , ارتباطي , بر , سازگاري , اجتماعي , دختران , دبيرستاني
بررسي + تأثير + آموزش + مهارت‌هاي + ارتباطي + بر + سازگاري + اجتماعي + دختران + دبيرستاني
بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستانيبررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني + بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني | بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني ,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني, بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني,

بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني

بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني

بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي بر سازگاري اجتماعي دختران دبيرستاني

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب