اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

5 بازدید ۱۱ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها


رأي وحدت رويه  قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها


رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه شماره ۷۰۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص عدم نياز به تقديم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ وحدت رويه هيأت عمومي
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب۳۱/۳/
۱۳۷۴، کليه مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون که به صورت
غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون مربوطه اقدام به تغيير کاربري نمايند، علاوه
بر قلع و قمع بنا به ساير مجازات‌هاي مذکور در اين ماده محکوم مي‌شوند و عبارت «
…..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات‌هاي مقرره به تقدم آن نسبت به
مجازات‌هاي ديگر ماده مزبور، دلالت مي‌نمايد و معلوم مي‌دارد که قلع و قمع بنا جزء
لاينفک حکم کيفري است، کمااينکه در تبصره۲ ماده۱۰ اين قانون نيز جلوگيري از ادامه
عمليات غيرمجاز و توقف آن، حتي به صورت قلع و قمع بناي غيرمجاز، البته با رعايت
مقررات قانوني به مأمورين کشف و تعقيب بزه موصوف تکليف گرديده است، لذا با توجه به
اهميت حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها و صراحت قانوني فوق‌الاشعار، صدور حکم به
قلع و قمع بناي غيرمجاز، به عنوان تکليف قانوني، وظيفه دادگاه صادرکننده حکم کيفري
بوده و نيازي به تقديم دادخواست از سوي ادارة شاکي ندارد، لذا به نظر اکثريت قريب
به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان
گلستان در حدي که با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين
رأي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در
موارد مشابه براي دادگاه‌هاي سراسر کشور و شعب ديوان عالي کشور لازم‌الاتباع
مي‌باشد.

سوابق و گردش کار

دفتر وکالت و خدمات حقوقي علمي

منبع + ادامه مطلب
:

.

===

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
رأي,وحدت,رويه,,قانون,حفظ,کاربري,اراضي,زراعي,و,باغها
رأي ,وحدت ,رويه , ,قانون ,حفظ ,کاربري ,اراضي ,زراعي ,و ,باغها
رأي, وحدت, رويه, , قانون, حفظ, کاربري, اراضي, زراعي, و, باغها
رأي , وحدت , رويه , , قانون , حفظ , کاربري , اراضي , زراعي , و , باغها
رأي + وحدت + رويه + + قانون + حفظ + کاربري + اراضي + زراعي + و + باغها
رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

رأي وحدت رويه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب