اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

6 بازدید ۱۱ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌


پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌


پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌
پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌
پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌
پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

 

فايل ورد قابل ويرايش

 

توضيحي مختصر از متن فايل  :

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌گري ظرفيت شناختي سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدي اجتماعي و خودافشاسازي

چکيده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسي نقش ابعاد دلبستگي (شامل اضطراب و اجتناب دلبستگي) در راهکارهاي مختلف تنظيم هيجان (شامل راهکارهاي انطباقي، راهکارهاي غيرانطباقي مبتني بر بيش‌فعال‌سازي سيستم دلبستگي و راهکارهاي غيرانطباقي مبتني بر غيرفعال‌سازي سيستم دلبستگي) با واسطه‌گري متغيرهاي مرتبط با «خود» (شامل خودکارآمدي اجتماعي و خودافشاسازي) و ظرفيت شناختي سرکوب افکار ناخواسته بود. مشارکت کنندگان پژوهش شامل ۳۸۴ نفر از دانشجويان دختر و پسر دوره کارشناسي دانشگاه يزد بود که به روش خوشه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب گرديدند.پرسشنامه‌هاي ابعاد دلبستگي (کولينز، ۱۹۹۶)، راهکارهاي تنظيم هيجان (کارور و همکاران، ۱۹۸۹)، خودکارآمدي اجتماعي (اسميت و بتز، ۲۰۰۰)، خودافشاسازي (کان و هسلينگ، ۲۰۰۱) و ظرفيت شناختي سرکوب افکار ناخواسته (نرم‌افزار کامپيوتري واشبرن و پوتني، ۱۹۹۸) مورد استفاده قرار گرفتند و نتايج تحليل عاملي و آلفاي کرونباخ نيز روايي و پايايي مطلوب آنها را تأييد نمودند.نتايج مطالعه حاضر مبتني بر يک مدل علّي با متغيرهاي آشکار و نهفته، نشان داد اضطراب دلبستگي، راهکارهاي انطباقي تنظيم هيجان را بصورت منفي (مستقيم و با واسطه‌گري خودکارآمدي اجتماعي)، راهکارهاي بيش‌فعال‌سازي را بصورت مثبت (مستقيم و با واسطه‌گري خودکارآمدي اجتماعي) و راهکارهاي غيرفعال‌سازي را بصورت منفي (مستقيم و با واسطه‌گري عدم ظرفيت شناختي) پيش‌بيني مي‌کند. همچنين اجتناب دلبستگي راهکارهاي انطباقي را بصورت منفي (مستقيم)، راهکارهاي بيش‌فعال‌سازي را بصورت منفي (مستقيم و با واسطه‌گري خودافشاسازي) و راهکارهاي غيرفعال‌سازي را بصورت مثبت (مستقيم و با واسطه‌گري خودافشاسازي و عدم ظرفيت شناختي) پيش‌بيني مي‌کند. در ضمن مدل پيشنهادي پژوهش نيز از برازش مطلوبي برخوردار بود.در مجموع مي‌توان اذعان داشت که ابعاد دلبستگي دوره بزرگسالي، راهکارهاي مورد استفاده فرد را در مواجهه با عوامل تنش‌زا پيش‌بيني مي‌کنند. اضطراب و اجتناب هر دو منجر به عدم استفاده از راهکارهاي انطباقي تنظيم هيجان مي‌گردند و هر کدام به نوعي، فرد را به سمت راهکارهاي غيرانطباقي خاص خود سوق مي‌دهند. متغيرهاي مرتبط با «خود» و ظرفيت شناختي افراد نيز اين رابطه را واسطه‌گري مي‌نمايند.


لينک دانلود:

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌گري ظرفيت شناختي سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدي اجتماعي و خودافشاسازي


دانلود پايان نامه، مقاله و پروژه

منبع + ادامه مطلب
:

.

===

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌
پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌
پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌
پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌
پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌
پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌
پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌
پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌
پايان,نامه,نقش,ابعاد,دلبستگي,در,راهکارهاي,انطباقي,و,غيرانطباقي,تنظيم,هيجان,با,واسطه‌
پايان ,نامه ,نقش ,ابعاد ,دلبستگي ,در ,راهکارهاي ,انطباقي ,و ,غيرانطباقي ,تنظيم ,هيجان ,با ,واسطه‌
پايان, نامه, نقش, ابعاد, دلبستگي, در, راهکارهاي, انطباقي, و, غيرانطباقي, تنظيم, هيجان, با, واسطه‌
پايان , نامه , نقش , ابعاد , دلبستگي , در , راهکارهاي , انطباقي , و , غيرانطباقي , تنظيم , هيجان , با , واسطه‌
پايان + نامه + نقش + ابعاد + دلبستگي + در + راهکارهاي + انطباقي + و + غيرانطباقي + تنظيم + هيجان + با + واسطه‌
پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

پايان نامه نقش ابعاد دلبستگي در راهکارهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم هيجان با واسطه‌

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب